વસંત હાઉસ

અહીં વસંત હાઉસ છે…

વસંત હાઉસ …એક આહલાદક રૂમ, પીળા અને વાદળી સજાવવામાં. ઊંઘે
બે, એક રાણી સાથે એન્ટીક બેડ અને બંધબેસતા armoire માપવાળા. એક કોષ્ટક,
two upholstered arm-chairs, અને કોઈ સગડી.

એક અલગ ખાનગી શૌચાલય રૂમ, અને બે સિંક સાથે અલગ ફુવારો રૂમ. હમેશા નિ જેમ,,en,એક સુંદર દૃશ્ય,,en – a beautiful view!