ടിഒഎസിന്റെയും സ്വകാര്യതാ നയം

റംലി ദേ Bellefond (“റംലി ദേ Bellefond”) Chateau-Bellefond.com പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കും ഏതൊരു വിവരവും കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുന്നു ലേക്കുള്ള റംലി ദേ Bellefond ന്റെ നയമാണ്.

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശകർ

ഏറ്റവും വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ, Chateau De Bellefond വെബ് ബ്രൌസറുകളും സെർവറുകൾ സാധാരണ ലഭ്യമായ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഇന്നവിധം വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും, ബ്രൗസർ തരം പോലെ, ഭാഷാ മുൻഗണന, അപ്ടേറ്റ് സൈറ്റ്, ഓരോ സന്ദർശകരുടെ അഭ്യർത്ഥന തീയതിയും സമയവും. വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റംലി ദേ Bellefond ലക്ഷ്യമെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട റംലി ദേ Bellefond സന്ദർശകരുടെ അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതു.

വ്യക്തിപരമായി-തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും

റംലി ദേ Bellefond ന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ചില സന്ദർശകർ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് റംലി ദേ Bellefond ആവശ്യമായ രീതിയിൽ റംലി ദേ Bellefond സംവദിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. റംലി ദേ Bellefond ശേഖരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ അളവ് ടൈപ്പ് പരസ്പര സ്വഭാവം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. റംലി ദേ Bellefond കൂടെ ഇടപാടുകളുടെ മുഴുകിയവരെ നീ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക, വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ആ ഇടപാടുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് തുടങ്ങിയ. ഓരോ കേസ്, Chateau De Bellefond റംലി ദേ Bellefond കൂടെ സന്ദർശകൻ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ പോലെ എന്റെര്റ്റേയ്ന് അത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. Chateau De Bellefond താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പുറമെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും ഇല്ല. സന്ദർശകർ എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ധാരാളമായിരുന്നു, അതു ചില വെബ്സൈറ്റ്-ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു നിന്ന് അവരെ തടയാൻ വേണ്ടി നജ്ജൂസും കൂടെ.

മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്

Chateau De Bellefond അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശകർ പെരുമാറ്റം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കും. Chateau De Bellefond ഈ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നൽകിയേക്കാം. എങ്കിലും, Chateau De Bellefond താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പുറമെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും ഇല്ല.

ചില വ്യക്തിപരമായി-തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷണം

Chateau De Bellefond മാത്രമേ ജീവനക്കാരുടെ ആ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയലും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി, കരാറുകാർക്കും അഫിലിയേറ്റ് സംഘടനകളും ആ (ഞാന്) റംലി ദേ Bellefond വേണ്ടി പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നതിന് ആ വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റംലി ദേ Bellefond ന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, ഒപ്പം (II) മറ്റുള്ളവർക്ക് അതു വെളിപ്പെടുത്തത്തിക്കുവാനുള്ള സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള. ആ ജീവനക്കാർ ചില, കരാറുകാർക്കും അഫിലിയേറ്റ് സംഘടനകളും നിങ്ങളുടെ ഹോം രാജ്യത്തെ പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാം; റംലി ദേ Bellefond ന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നീ അവരെ അത്തരം വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു. Chateau De Bellefond മനസ്സില്ല (എപ്പോഴും) ആർക്കും സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയലും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് വിൽക്കാനും. ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ, കരാറുകാർക്കും അഫിലിയേറ്റ് സംഘടനകൾ, മുകളിൽ വിവരിച്ച പോലെ, Chateau De Bellefond മാത്രമേ നെതിരായ പ്രതികരണമായി സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയലും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി, കോടതി ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ റംലി ദേ Bellefond വെളിപ്പെടുത്തൽ റംലി ദേ Bellefond സ്വത്ത് അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ന്യായമായും ആവശ്യമാണെന്ന് നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വരുമ്പോൾ, മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ. നിങ്ങൾ റംലി ദേ Bellefond വെബ്സൈറ്റിലെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ലഭിക്കാൻ സൈൻ അപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം വിതരണം എന്നു ൽ, Chateau De Bellefond പുതിയ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഗംഗയിലുണ്ടാവുന്ന ഇമെയിലുകൾ അയക്കും, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും, അല്ലെങ്കിൽ റംലി ദേ Bellefond കൂടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാലികമായി നിങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാക്ഷിപത്രം അയച്ചാൽ (ഇമെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനങ്ങളെ ഒരു വഴി ഉദാഹരണത്തിന്), ഞങ്ങൾ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും പിന്തുണ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അവകാശം ചോദിക്കും. Chateau De Bellefond അനധികൃത ആക്സസ്സ് തടയുന്നതിന് യുക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കും, ഉപയോഗം, തീർത്തും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയലും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ മാറ്റത്തോടൊപ്പം നാശം.

കുക്കികൾ

ഒരു കുക്കി ഒരു സന്ദർശകൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ വിവരങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണ്, എന്നാൽ സന്ദർശകൻ ബ്രൗസർ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശകരുടെ വരുമാനം പ്രദാനം. Chateau De Bellefond റംലി ദേ Bellefond സന്ദർശകരെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്നതിന് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, റംലി ദേ Bellefond വെബ്സൈറ്റിലെ അവരുടെ ഉപയോഗം, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് മുൻഗണനകൾ. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കുക്കികൾ റംലി ദേ Bellefond ന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പ് കുക്കികൾ നിരസിക്കാൻ അവരുടെ ബ്രൗസറുകൾ രൂപീകരിക്കണം ഉണ്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്ത റംലി ദേ Bellefond സന്ദർശകർക്കായി, റംലി ദേ Bellefond വെബ്സൈറ്റിൽ ചില സവിശേഷതകൾ കുക്കികൾ സഹായത്തോടെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല എന്നു പോരായ്മ കൊണ്ട്.

ബിസിനസ് കൈമാറ്റങ്ങൾ

റംലി ദേ Bellefond എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്യമായി അതിന്റെ സ്വത്ത്, ഏറ്റെടുത്ത ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ റംലി ദേ Bellefond ബിസിനസ്സ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പരായി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കഴമ്പില്ല ഇവന്റിൽ, ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി കൈമാറുകയോ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എന്നു ആസ്തി ഒരു ആയിരിക്കും. അത്തരം കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു, ഈ നയം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ റംലി ദേ Bellefond ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിയവര് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയം റംലി ഡി Bellefond കുക്കികൾ ഉപയോഗം മൂടുന്നു ഏതെങ്കിലും പരസ്യദാതാക്കളുടെ കുക്കികൾ ഉപയോഗം മൂടും ഇല്ല.

സ്വകാര്യതാ നയം മാറ്റങ്ങൾ

ഏറ്റവും മാറ്റങ്ങൾ സാദ്ധ്യത ആണെങ്കിലും, Chateau De Bellefond കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം മാറ്റാൻ കഴിയും, എന്നാൽ റംലി ദേ Bellefond ന്റെ പൂര്ണ വിവേചനാധികാരം. Chateau De Bellefond പതിവായി അതിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി ഈ പേജ് പരിശോധിക്കുക സന്ദർശകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യത നയത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ശേഷം ഈ സൈറ്റ് തുടർന്നും ഉപയോഗം അത്തരം മാറ്റം നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത സ്ത്രീകളുമാണ് ചെയ്യും.