TOS a Polisi Preifatrwydd

Chateau de Bellefond (“Chateau de Bellefond”) yn gweithredu Chateau-Bellefond.com. Mae'n bolisi Chateau de Bellefond i barchu eich preifatrwydd ynglŷn ag unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chasglu wrth weithredu ein gwefan.

Ymwelwyr gwefan

Fel y rhan fwyaf o weithredwyr y wefan, Chateau de Bellefond yn casglu nad ydynt yn bersonol-adnabod gwybodaeth o'r math hwnnw porwyr gwe a gweinyddwyr fel arfer yn rhoi ar gael, megis y math o borwr, dewis iaith, cyfeirio safle, a dyddiad ac amser pob cais ymwelwyr. Pwrpas Chateau de Bellefond wrth gasglu gwybodaeth nad yw'n bersonol adnabod yw i ddeall yn well sut mae ymwelwyr yn Chateau de Bellefond yn defnyddio ei gwefan.

Casglu o Yn bersonol-Adnabod Gwybodaeth

Mae rhai ymwelwyr â gwefannau Chateau de Bellefond yn dewis i ryngweithio â Chateau de Bellefond mewn ffyrdd sy'n ei gwneud yn ofynnol Chateau de Bellefond i gasglu yn bersonol-adnabod gwybodaeth. Mae swm a'r math o wybodaeth y Chateau de Bellefond casglu yn dibynnu ar natur y rhyngweithio. Gofynnir Mae'r rhai sy'n cymryd rhan mewn trafodion â Chateau de Bellefond i ddarparu gwybodaeth ychwanegol, gan gynnwys yn ôl yr angen yr wybodaeth bersonol ac ariannol sydd eu hangen i brosesu trafodion hynny. Ym mhob achos, Chateau de Bellefond yn casglu gwybodaeth o'r fath dim ond i'r graddau sy'n angenrheidiol neu'n briodol er mwyn cyflawni'r diben o ryngweithio yr ymwelydd gyda Chateau de Bellefond. Nid yw Chateau de Bellefond yn datgelu bersonol-adnabod gwybodaeth ac eithrio fel y disgrifir isod. A gall ymwelwyr bob amser yn gwrthod cyflenwi yn bersonol-adnabod gwybodaeth, gyda'r cafeat y gallai eu hatal rhag cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwefan.

Ystadegau agregedig

Gall Chateau de Bellefond casglu ystadegau am ymddygiad ymwelwyr i'w gwefannau. Gall Chateau de Bellefond arddangos y wybodaeth hon yn gyhoeddus neu ddarparu i eraill. Fodd bynnag, Nid yw Chateau de Bellefond yn datgelu bersonol-adnabod gwybodaeth ac eithrio fel y disgrifir isod.

Diogelu Penodol Gwybodaeth bersonol-Adnabod

Chateau de Bellefond yn datgelu allai fod yn bersonol-adnabod ac yn bersonol-adnabod gwybodaeth yn unig i'r rhai sy'n ei weithwyr, contractwyr a sefydliadau cysylltiedig sy'n (ff) angen gwybod y wybodaeth honno er mwyn ei brosesu ar ran Chateau de Bellefond neu i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael ar wefannau Chateau de Bellefond yn, ac (ii) sydd wedi cytuno i beidio â datgelu i eraill. Mae rhai o'r gweithwyr hynny, Gall contractwyr a sefydliadau cysylltiedig yn cael eu lleoli y tu allan eich gwlad cartref; trwy ddefnyddio gwefannau Chateau de Bellefond yn, rydych yn cydsynio i drosglwyddo gwybodaeth o'r fath ar gael iddynt. Ni fydd Chateau de Bellefond (erioed) rhentu neu werthu o bosibl yn bersonol-adnabod ac yn bersonol-adnabod gwybodaeth i unrhyw un. Ar wahân i'w weithwyr, contractwyr a sefydliadau cysylltiedig, fel y disgrifir uchod, Chateau de Bellefond yn datgelu allai fod yn bersonol-adnabod ac yn bersonol-adnabod gwybodaeth yn unig mewn ymateb i subpoena, gorchymyn llys neu gais y llywodraeth arall, neu pan fydd Chateau de Bellefond yn credu yn ddidwyll bod datgeliad yn rhesymol angenrheidiol i ddiogelu'r eiddo neu hawliau Chateau de Bellefond, trydydd partïon neu'r cyhoedd yn gyffredinol. Os ydych yn ddefnyddiwr cofrestredig y wefan Chateau de Bellefond, yn eich bod wedi cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr ac wedi darparu eich cyfeiriad e-bost, Bydd Chateau de Bellefond anfon negeseuon e-bost anaml chi i ddweud wrthych am nodweddion newydd, ofyn am eich adborth, neu dim ond eich bod yn cadw i fyny â beth sy'n mynd ymlaen gyda Chateau de Bellefond. Os byddwch yn anfon atom tysteb (er enghraifft, drwy e-bost neu drwy un o'n mecanweithiau adborth), byddwn yn gofyn i chi am yr hawl i gyhoeddi er mwyn ein helpu i gynorthwyo defnyddwyr posibl eraill. Chateau de Bellefond yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i amddiffyn yn erbyn y mynediad heb awdurdod, defnydd, newid neu ddinistrio o bosibl yn bersonol-adnabod ac yn bersonol-adnabod gwybodaeth.

Cwcis

Mae cwci yn llinyn o wybodaeth y wefan yn siopau ar gyfrifiadur ymwelydd, a bod porwr yr ymwelydd yn darparu i'r wefan bob tro y ffurflenni ymwelwyr. Chateau de Bellefond yn defnyddio cwcis i helpu Chateau de Bellefond nodi ac olrhain ymwelwyr, eu defnydd o wefan Chateau de Bellefond, ac mae eu gwefan dewisiadau mynediad. Dylai ymwelwyr Chateau de Bellefond nad ydynt yn dymuno i gael cwcis a osodir ar eu cyfrifiaduron yn gosod eu porwyr i wrthod cwcis cyn defnyddio gwefannau Chateau de Bellefond yn, gyda'r anfantais nad yw rhai nodweddion wefan Chateau de Bellefond yn gweithio'n iawn heb gymorth cwcis.

Trosglwyddiadau busnes

Os Chateau de Bellefond, neu'n sylweddol ei holl asedau, eu caffael, neu yn yr achos annhebygol y Chateau de Bellefond yn mynd allan o fusnes neu yn mynd i mewn methdaliad, Byddai gwybodaeth am ddefnyddwyr fod yn un o'r asedau a drosglwyddir neu a gafwyd gan drydydd parti. Rydych yn cydnabod y gall trosglwyddiadau o'r fath yn digwydd, ac y gallai unrhyw caffaelwr o Chateau de Bellefond yn parhau i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol fel a nodir yn y polisi hwn.

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn cynnwys y defnydd o cwcis gan Chateau de Bellefond ac nid yw'n cwmpasu defnyddio cwcis gan unrhyw hysbysebwyr.

Newidiadau Polisi Preifatrwydd

Er bod y rhan fwyaf o newidiadau yn debygol o fod mân, Gall Chateau de Bellefond newid ei Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd, ac yn ddisgresiwn llwyr Chateau de Bellefond yn. Chateau de Bellefond annog ymwelwyr i wirio yn aml y dudalen hon am unrhyw newidiadau i'w Polisi Preifatrwydd. Bydd eich defnydd parhaus o'r safle hwn ar ôl i unrhyw newid yn y Polisi Preifatrwydd yn golygu eich bod yn derbyn newid o'r fath.